#49457
Profile photo of 74
74
Survivalist
rnews

Egypt, Tunisia, Ferguson, Baltimore. Those were pilot programs testing the methodology.